Tryb składania deklaracji VAT-UE

Przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzunijnej dostawy towarów (WDT), wewnątrzunijengo nabycia towarów (WNT) lub sprzedający usługi podatnikom zarejestrowanym w UE są zobowiązania do składania deklaracji podsumowującej VAT-UE.

Deklaracja, z założenia, jest składana co miesiąc, ale przepisy definiują liczną grupę podatników, którzy mogą składać deklarację VAT-UE raz na kwartał i prawdopodobnie większość firm prowadzących małą księgowość może z tego skorzystać.

Deklarację kwartalną składają podatnicy, który łącznie spełniają poniższe warunki:

  1. podatnik dokonujący wewnątrzunijnej dostawy towarów (WDT) jeżeli:
    • w żadnym z czterech poprzednich kwartałów całkowita wartość transakcji z tytułu WDT nie przekroczyła kwoty 250 000 zł
    • całkowita wartość transakcji w pierwszym i drugim miesiącu kwartału nie przekroczyła 250 000 zł.
  2. Podatnik dokonujący wewnątrzunijnego nabycia towarów (WNT) jeżeli całkowita wartość transakcji w pierwszym i drugim miesiącu kwartału nie przekroczyła 50 000zł.
  3. Podatnik dokonujący dostawy usług, opodatkowanych w kraju kraju nabywcy (bez limitu).

Podatnicy, którzy przekroczyli limity wymienione w pkt. 1. lub 2. są zobowiązani złożyć deklaracje miesięczne. Jeżeli przekroczenie limitu nastąpiło w drugim miesiącu kwartału deklarację za 1. i 2. miesiąc składa się do 15-go (25 -go gdy deklaracja jest składana elektroniczne) następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.

Jeżeli przekroczenie limitu nastąpiło w 3. miesiącu kwartału składana jest deklaracja kwartalna, ale przekroczenie limitu z tytułu WDT będzie skutkować w kolejnych okresach rozliczeniowych obowiązkiem składania deklaracji miesięcznych.

Termin składania deklaracji VAT-UE

Deklaracje VAT-UE w formie papierowej są składane do 15-go następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale).

Deklaracje VAT-UE w formie elektronicznej są składane do 25-go następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale). Serwis ifirma.pl oferuje możliwość składania deklaracji elektronicznie przy użyciu podpisu elektronicznego pracowników serwisu. W tym celu należy w US złożyć upoważnienie UPL-1.

Serwis VAT-R

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji VAT-R z naszą pomocą. Interaktywny formularz VAT-R pozwoli łatwo zgłosić firmę do VAT. Nasi eksperci online wpierają proces wypełniania dekalaracji VAT-R.

Od ponad 15 lat Power Media S.A. - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.