Zwrot VAT za materiały budowlane

Kto może ubiegać się o zwrot VAT-u za materiały budowlane?

Wydatki poniesione przez osobę fizyczną na materiały budowlane (inwestycja mieszkaniowa) po 30 kwietnia 2004, można w części odzyskać.

Zwrotowi podlega część opłaconego podatku VAT z faktur na zakup materiałów budowlanych, na które po 1 maja 2004 roku wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% VAT (obecnie 23% VAT). Listę tych materiałów zawiera Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30.12.2005 roku.

Inwestycja budowlana

Aby dokonać odliczenia wydatków za zakup materiałów budowlanych, inwestycja musi dotyczyć:

 • budowy budynku mieszkalnego;
 • nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne lub przebudowy (przystosowania) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 • remontu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Poniesiony wydatek należy udokumentować:

 • fakturą imienną, wystawioną na osobę posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy, prawo budowlane albo tytuł prawny do remontowanego budynku lub lokalu mieszkalnego;
 • pozwoleniem na budowę, jeśli jest ono konieczne do przeprowadzenia inwestycji.

Osoba, która ubiega się o zwrot podatku VAT nie może być podatnikiem VAT, który dokonywał zakupu materiałów w celach wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zwrot podatku VAT

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane jest limitowany. Tym samym kwoty zwrotów zależą od kwartału, w jakim złożono wniosek. Od października 2009 roku zwrot może  maksymalnie wynosić:

 • Dla osoby niekorzystającej z ulg mieszkaniowych:
  • 33 772 zł,  – w przypadku inwestycji, które wymagają pozwolenia na budowę,
  • 14 474 zł – w przypadku inwestycji, które nie wymagają pozwolenia na budowę.
 • Dla osoby korzystającej z ulg mieszkaniowych:
  • 25 313 zł – w przypadku inwestycji, która wymaga pozwolenia na budowę
  • 10 848 zł – w przypadku inwestycji, która nie wymaga pozwolenia na budowę.

Do wyliczenia limitu zwrotu stosuje się cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu

Obliczenie zwrotu VAT

 • Przy braku korzystania z ulgi remontowej lub budowlanej – suma podatku VAT z załączonych do wniosku o zwrot podatku VAT faktur zostaje pomnożona przez 0,6816.
 • Przy korzystaniu z ulgi remontowej lub budowlanej – sumę podatku VAT z załączonych faktur należy pomnożyć przez 0,5523.

Warto dodatkowo upewnić się, że kwota, o którą się ubiegamy nie przekracza wyznaczonych limitów zwrotu.

Pisanie wniosku

Wniosek można złożyć na drukach VZM wraz z załącznikami lub napisać go samodzielnie. Wniosek sporządzony własnoręcznie powinien zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • numer NIP albo numer PESEL (jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru NIP). Jeśli podatnikowi nie nadano żadnego z tych numerów, konieczne jest złożenie rodzaju i numeru dokumentu tożsamości tej osoby,
 • adres zamieszkania osoby fizycznej (lub małżonków)
 • wskazanie urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek,
 • rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy,
 • rok rozpoczęcia inwestycji,
 • wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków w związku z inwestycjami (m.in. na budowa budynku mieszkalnego, remont budynku (lokalu) mieszkalnego),
 • kwota zwrotu, obliczona zgodnie z przepisami ustawy,
 • oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeśli roboty te nie wymagały pozwolenia na budowę,
 • wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu. Jeśli podatnik chce, żeby wypłata nastąpiła za pośrednictwem banku, konieczne jest wskazanie numeru rachunku bankowego, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku bankowego jednego lub obojga małżonków,
 • podpis osoby (lub obojga małżonków),  która ubiega się o zwrot wydatków,
 • adnotacja, iż wniosek o zwrot VAT i załączniki do wniosku nie stanowią przedmiotu opłaty skarbowej – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

Do wniosku konieczne jest dołączenie:

 • kopii faktur VAT za poniesione przez nas wydatki,
 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu (np. akt własności, umowa użyczenia, umowa najmu lub dzierżawy, na mocy których biorący w używanie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem lokalu),
 • pozwolenie na budowę, jeśli inwestycja lub remont wymagały takiego pozwolenia.

Wniosek o zwrot VAT można złożyć tylko raz w danym roku podatkowym i nie ma tutaj znaczenia liczba prowadzonych inwestycji.

Serwis VAT-R

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji VAT-R z naszą pomocą. Interaktywny formularz VAT-R pozwoli łatwo zgłosić firmę do VAT. Nasi eksperci online wpierają proces wypełniania dekalaracji VAT-R.

Od ponad 15 lat Power Media S.A. - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.