Zwrot VAT za materiały budowlane

Kto może ubiegać się o zwrot VAT-u za materiały budowlane?

Wydatki poniesione przez osobę fizyczną na materiały budowlane (inwestycja mieszkaniowa) po 30 kwietnia 2004, można w części odzyskać.

Zwrotowi podlega część opłaconego podatku VAT z faktur na zakup materiałów budowlanych, na które po 1 maja 2004 roku wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% VAT (obecnie 23% VAT). Listę tych materiałów zawiera Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30.12.2005 roku.

Inwestycja budowlana

Aby dokonać odliczenia wydatków za zakup materiałów budowlanych, inwestycja musi dotyczyć:

 • budowy budynku mieszkalnego;
 • nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne lub przebudowy (przystosowania) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 • remontu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Poniesiony wydatek należy udokumentować:

 • fakturą imienną, wystawioną na osobę posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy, prawo budowlane albo tytuł prawny do remontowanego budynku lub lokalu mieszkalnego;
 • pozwoleniem na budowę, jeśli jest ono konieczne do przeprowadzenia inwestycji.

Osoba, która ubiega się o zwrot podatku VAT nie może być podatnikiem VAT, który dokonywał zakupu materiałów w celach wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zwrot podatku VAT

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane jest limitowany. Tym samym kwoty zwrotów zależą od kwartału, w jakim złożono wniosek. Od października 2009 roku zwrot może  maksymalnie wynosić:

 • Dla osoby niekorzystającej z ulg mieszkaniowych:
  • 33 772 zł,  – w przypadku inwestycji, które wymagają pozwolenia na budowę,
  • 14 474 zł – w przypadku inwestycji, które nie wymagają pozwolenia na budowę.
 • Dla osoby korzystającej z ulg mieszkaniowych:
  • 25 313 zł – w przypadku inwestycji, która wymaga pozwolenia na budowę
  • 10 848 zł – w przypadku inwestycji, która nie wymaga pozwolenia na budowę.

Do wyliczenia limitu zwrotu stosuje się cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu

Obliczenie zwrotu VAT

 • Przy braku korzystania z ulgi remontowej lub budowlanej – suma podatku VAT z załączonych do wniosku o zwrot podatku VAT faktur zostaje pomnożona przez 0,6816.
 • Przy korzystaniu z ulgi remontowej lub budowlanej – sumę podatku VAT z załączonych faktur należy pomnożyć przez 0,5523.

Warto dodatkowo upewnić się, że kwota, o którą się ubiegamy nie przekracza wyznaczonych limitów zwrotu.

Pisanie wniosku

Wniosek można złożyć na drukach VZM wraz z załącznikami lub napisać go samodzielnie. Wniosek sporządzony własnoręcznie powinien zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • numer NIP albo numer PESEL (jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru NIP). Jeśli podatnikowi nie nadano żadnego z tych numerów, konieczne jest złożenie rodzaju i numeru dokumentu tożsamości tej osoby,
 • adres zamieszkania osoby fizycznej (lub małżonków)
 • wskazanie urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek,
 • rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy,
 • rok rozpoczęcia inwestycji,
 • wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków w związku z inwestycjami (m.in. na budowa budynku mieszkalnego, remont budynku (lokalu) mieszkalnego),
 • kwota zwrotu, obliczona zgodnie z przepisami ustawy,
 • oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeśli roboty te nie wymagały pozwolenia na budowę,
 • wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu. Jeśli podatnik chce, żeby wypłata nastąpiła za pośrednictwem banku, konieczne jest wskazanie numeru rachunku bankowego, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku bankowego jednego lub obojga małżonków,
 • podpis osoby (lub obojga małżonków),  która ubiega się o zwrot wydatków,
 • adnotacja, iż wniosek o zwrot VAT i załączniki do wniosku nie stanowią przedmiotu opłaty skarbowej – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

Do wniosku konieczne jest dołączenie:

 • kopii faktur VAT za poniesione przez nas wydatki,
 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu (np. akt własności, umowa użyczenia, umowa najmu lub dzierżawy, na mocy których biorący w używanie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem lokalu),
 • pozwolenie na budowę, jeśli inwestycja lub remont wymagały takiego pozwolenia.

Wniosek o zwrot VAT można złożyć tylko raz w danym roku podatkowym i nie ma tutaj znaczenia liczba prowadzonych inwestycji.

Serwis VAT-R

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji VAT-R z naszą pomocą. Interaktywny formularz VAT-R pozwoli łatwo zgłosić firmę do VAT. Nasi eksperci online wpierają proces wypełniania dekalaracji VAT-R.

Od ponad 15 lat Power Media S.A. - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close