4. Procedura wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Akty prawne regulujące kwestię procedury wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, to:

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 2. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 4

1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Art. 13

1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

1a. (…)

2. Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy:

1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zezwolenie na osiedlenie się,

b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

c) zezwolenie n zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.),

d) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone, przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny w rozumieniu art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e i f,

e) status uchodźcy,

f) ochronę uzupełniającą,

g) zgodę na pobyt tolerowany,

h) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

i) wizę, o której mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli przed wydaniem tej wizy byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie lit. c,

2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

3) posiadają ważną Kartę Polaka,

4) są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi

– mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

3. (…).

4. Członek rodziny, w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób zagranicznych, do których odnoszą się umowy międzynarodowe, o których mowa w ust. 3, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak te osoby zagraniczne.

5. Członek rodziny, w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach – posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielone w związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym terytorium w celu połączenia z rodziną – cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak ci cudzoziemcy.

Art. 14

1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

3. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Art. 7a

1. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.

1a. Dla zachowujących miejsce stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) obywateli polskich,

2) obywateli państw, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,

3) obywateli państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy międzynarodowe, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy

– podejmujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych określa się według głównego miejsca wykonywania tej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. (…)

3. Wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Art. 7b

1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, zwany dalej „organem ewidencyjnym”, dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,

1a) numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,

2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, o którym mowa w art. 11 ust. 1,

3) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,

5) numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.

3. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie.

4. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek dotyczy zmiany danych nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.

6. Jeżeli przedsiębiorca składający zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie ma nadanego numeru NIP, organ gminy przesyła zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników po otrzymaniu od właściwego naczelnika urzędu skarbowego nadanego numeru NIP i uzupełnieniu wniosku o ten numer.

7. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może być przesłany na adres właściwego urzędu gminy listem poleconym. W takim przypadku wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

8. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć również w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy. Jeżeli wniosek został podpisany podpisem elektronicznym, stosuje się odpowiednio przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

9. Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie został podpisany podpisem elektronicznym, organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku lub wskazanej we wniosku daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał.

10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór, w tym elektroniczny, wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej uwzględniając:

1) zakres danych podlegających wpisowi do ewidencji i innych rejestrów urzędowych;

2) warunki powszechnej dostępności formularzy;

3) zakres danych niezbędnych dla uzyskania albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Art. 7c

Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, jeżeli:

1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,

2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,

3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Cel procedury

Celem procedury jest dokonanie rejestracji działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.

Wynik procedury

 1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 2. Nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub aktualizacja danych zgłoszeniowych
 3. Wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
 4. Zgłoszenie do ZUS (KRUS)

Uczestnicy procedury

 1. Wnioskodawca – osoba fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 2. Organ ewidencyjny – wójt, burmistrz, prezydent miasta, który wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (Właściwość organu ewidencyjnego określa się według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy tj. miejscowości, w której przebywa z zamiarem stałego pobytu lub dla zachowujących miejsce stałego pobytu poza RP według głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.)
 3. Urząd Skarbowy (według miejsca wykonywania działalności albo miejsca zamieszkania albo dla nieposiadających stałego miejsca zamieszkania/stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju – naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, odpowiednio do art. 4 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). Nadania NIP dokonuje naczelnik urzędu skarbowego.
 4. Urząd Statystyczny(urząd statystyczny województwa, na terenie którego jest siedziba firmy albo adres zamieszkania)
 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – (według siedziby płatnika składek) (albo KRUS – Centrala KRUS)

Warunki wejściowe

 1. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej,
 2. Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą:
  1. w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego i niebędących obywatelami państw, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy SDG – przedłożenie dokumentu potwierdzającego status osoby (uprawnienia wynikające z art. 13 ust. 2,4,5 ustawy SDG),
  2. w przypadku obywateli państw, do których odnoszą się umowy międzynarodowe zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy SDG (obecnie dotyczy obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki) – przedłożenie dopuszczenia do rejestracji wydane przez Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki.
  3. pełną zdolność do czynności prawnych (art. 11 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny),
  4. obywatelstwo polskie lub w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego spełniająca wymagania określone w art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 3. Opinia ww. departamentu może być wydana także na wniosek urzędu gminy, po rozpoczęciu procedury.

 4. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera:
  1. Oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
  2. Numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
  3. Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego lub oddziału,
  4. Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
  5. Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  6. Numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada,
  7. Dane niezbędne do nadania numeru NIP, REGON oraz dane do zgłoszenia go jako płatnika składek ZUS.

Opłaty:

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie (art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej)

Warunki wyjściowe

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru REGON
 3. Decyzja o nadaniu numeru NIP w przypadku nieposiadania tego numeru przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 4. Założenie konta płatnika w ZUS (wpis do rejestru ubezpieczonych)
 5. Założenie konta płatnika w KRUS (wpis do rejestru ubezpieczonych)

Opis przebiegu procedury

Przebieg podstawowy

 1. Złożenie wniosku – Wnioskodawca lub Pełnomocnik Pełnomocnik musi mieć ze sobą pełnomocnictwo, które dołącza się do wniosku. Kopię pełnomocnictwa przekazuje się do GUS, US, ZUS. Pełnomocnictwo nie musi być potwierdzone notarialnie – wystarczy pełnomocnictwo zwykłe.Wzór wniosku (również elektroniczny) został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399). Uwzględnia on zakres danych podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej i danych, które wymagane są w rejestrach urzędów skarbowych, ZUS (KRUS) i w urzędzie statystycznym.Przedsiębiorca może złożyć podpisany wniosek:- osobiście,

  – przesłać go listem poleconym – wówczas własnoręczność podpisu musi być  potwierdzona przez notariusza (art. 7b ust. 7 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej),

  – drogą elektroniczną – wniosek powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym (art. 7b ust. 8 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej),

  – drogą elektroniczną z następnie złożonym osobiście podpisem.

 2. Weryfikacja formalna wniosku – Organ ewidencyjny
  Weryfikacja negatywna – patrz: przebieg alternatywny dla punktu 2
 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej – Organ ewidencyjny Organ ewidencyjny (wójt, burmistrz, prezydent) dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku.
  Jeśli organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu – patrz: przebieg alternatywny dla punktu 3
 4. Wydanie Zaświadczenia o wpisie – Organ ewidencyjny Zaświadczenie podpisuje osoba reprezentująca organ ewidencyjny lub osoba upoważniona przez organ ewidencyjny.Organ ewidencyjny z urzędu doręcza przedsiębiorcy Zaświadczenie o wpisie.
 5. Przekazanie dokumentów dla GUS, ZUS, US – Organ ewidencyjny Najpóźniej w ciągu 3 dni od daty dokonania wpisu organ ewidencyjny przesyła dane z wniosku (kopię wniosku)  wraz z kopią Zaświadczenia o wpisie do ewidencji do:- wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego,- właściwego urzędu statystycznego,- właściwego oddziału ZUS (albo KRUS).

  Urząd Statystyczny ma obowiązek:

  1. przekazać do ZUS, w terminie 3 dni roboczych informację o numerze REGON nadanym przedsiębiorcy, który rozpoczyna działalność gospodarczą wraz z numerem PESEL,
  2. wystawić i wysłać przedsiębiorcy zaświadczenie o nadanym numerze REGON.
— Koniec procedury —

Przebieg alternatywny – w przypadku negatywnej weryfikacji formalnej

1) Jeżeli wniosek został wysłany drogą elektroniczną i nie został opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym (art. 7b ust. 8 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej):

 1. Wysłanie zawiadomienia o konieczności podpisania wniosku – Organ ewidencyjny Zawiadomienie wysyła się nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku (lub wskazanej daty rozpoczęcia działalności) (art. 7b ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej).Zawiadomienie zawiera termin i miejsce podpisania wniosku.
 2. Reakcja wnioskodawcy:2a. Podpisanie wniosku – Wnioskodawca – Powrót do punktu 2 przebiegu podstawowegoalbo2b. Jeżeli wnioskodawca mimo wezwania do podpisania wniosku nie zrobił tego w wyznaczonym terminie – Wydanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – Organ ewidencyjny (art. 7c pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej)

2) Jeżeli są braki formalne inne:

 1. Wezwanie do uzupełnienia wniosku – Organ ewidencyjny Organ ewidencyjny w wezwaniu wyznacza termin usunięcia braków formalnych
 2. Reakcja wnioskodawcy2a. Złożenie uzupełnień – Wnioskodawca – powrót do punktu 2 przebiegu podstawowegoalbo2b. Jeżeli wnioskodawca mimo wezwania nie usunął braków formalnych we wniosku w wyznaczonym terminieWydanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – Organ ewidencyjny (art.7c pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej).
— Koniec procedury —

Przebieg alternatywny – w przypadku wydania Decyzji o odmowie wpisu

Organ ewidencyjny wydaje Decyzję o odmowie wpisu w przypadku, gdy:

1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,

2) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

 1. Przygotowanie decyzji – Organ ewidencyjny
 2. Podpisanie i doręczenie decyzji – Organ ewidencyjny
 3. Jeżeli Wnioskodawca wniesie odwołanie od decyzji – Wnioskodawca – Realizacja procedury: „Obsługa odwołania”:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymanie decyzji o odmowie wpisu za pośrednictwem właściwego organu ewidencyjnego.

SKO rozpatruje sprawę w terminie wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego (czyli 30 dni)

Przedsiębiorca niezadowolony z orzeczenia SKO może wnieść skargę do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

— Koniec procedury —

Przebieg alternatywny – w przypadku, gdy przedsiębiorca nie ma jeszcze nadanego numeru NIP

 1. Przekazanie kopii zaświadczenia i kopii wniosku do właściwego urzędu skarbowego i do właściwego urzędu statystycznego – Organ ewidencyjny
 2. Nadanie NIP – Urząd Skarbowy Zgodnie z art. 3 ust. 2a  ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) urząd skarbowy musi wydać decyzję o nadaniu NIP przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność gospodarczą  w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Przekazanie informacji o NIP do Organu ewidencyjnego – Urząd Skarbowy musi niezwłocznie przekazać informację zwrotną o nadaniu NIP właściwemu organowi ewidencyjnemu (art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników)
 4. Dokonanie z urzędu wpisu numeru NIP do ewidencji działalności gospodarczej – Organ ewidencyjny – Organ ewidencyjny z urzędu dokonuje zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie NIP przedsiębiorcy.
 5. Wydanie Zaświadczenia o dokonaniu zmiany wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej – Organ ewidencyjny
 6. Uzupełnienie wniosku o NIP i przekazanie go do ZUS (albo KRUS) – Organ ewidencyjny
— Koniec procedury —

Posted in: FAQ

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close