Metoda kasowa dla małych podatników

Metoda kasowa jako sposób rozliczania podatku od towarów i usług stanowi wyjątek od ogólnej reguły określającej zasady rozliczania podatku VAT wynikające z art. 19 ustawy o VAT. Metoda ta przewidziana jest dla grupy podmiotów gospodarczych określonych w ustawie jako „mali podatnicy”.

Mały podatnik

Art. 2 pkt. 25 ustawy o VAT definiuje pojęcie małego podatnika. Małym podatnikiem jest zatem podatnik:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w poprzednim roku podatkowym, nie przekroczyła wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro;
  • który prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami powierniczymi, jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła (wraz z kwotą podatku) w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Przeliczania kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Metoda kasowa przewidziana jest jedynie dla podatników z określonym limitem obrotów. Mali podatnicy mają możliwość wyboru metody rozliczeń. Tym samym, podatnik, który spełnia warunki konieczne do rozliczania się metodą kasową, może sam zdecydować czy chce z niej skorzystać, czy  woli rozliczać się na zasadach ogólnych.

Wybór metody kasowej i okres jej stosowania

Podatnik, który chce skorzystać z metody kasowej, ma obowiązek zawiadomienia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym zamierza się tą metodą rozliczać. Czyni to składając formularz VAT-R. Ponieważ podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, rozliczają się w kwartalnie, informację o wyborze metody powinni złożyć do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie nowego kwartału.

Należy pamiętać, że wybór metody kasowej uniemożliwia podatnikowi rezygnację z tej metody przez okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Dopiero po upływie roku, podatnik może złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o rezygnacji z rozliczenia na podstawie metody kasowej i wybrać rozliczenie na zasadach ogólnych. Termin złożenia powyższej rezygnacji to koniec kwartału, w którym podatnik stosował metodę kasową.

Utrata prawa do metody kasowej

Podatnik musi zrezygnować z metody kasowej i przejść do rozliczania się z podatku VAT na zasadach ogólnych, jeśli jego obroty przekroczą jeden z limitów, tj. 1 200 000,00 lub 45 000 euro – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (art. 2 pkt. 25 ustawy o VAT. Przekroczenie powyższych kwot sprawia, iż od rozliczenia za miesiąc, następujący po kwartale, w którym jeden z powyższych limitów został przekroczony, podatnik traci on prawo do rozliczania się metodą kasową.

Obowiązek podatkowy

Metoda kasowa daje podatnikowi możliwość przesunięcia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Tym samym przesunięty zostaje termin odprowadzenia podatku od towarów i usług.

Rozliczenie na zasadach ogólnych

U podatnika, który rozlicza się na zasadach ogólnych, obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury VAT (ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi). Podatek należy wykazać na deklaracji VAT za okres rozliczeniowy (do wyboru miesiąc lub kwartał), w którym powstał obowiązek podatkowy.

Rozliczanie na podstawie metody kasowej

U podatnika, który rozlicza się metodą kasową, obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, ale nie później niż 90-tego dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usług.

Przy zastosowaniu rozliczania na zasadach ogólnych, moment powstania obowiązku podatkowego związany jest z momentem sprzedaży, natomiast u podatników MP, obowiązek podatkowy zależny jest od momentu otrzymania zapłaty.

Deklaracje

Jeśli mały podatnik zdecyduje się na rozliczanie za pomocą metody kasowej, zobowiązany jest do składania deklaracji za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Podatnicy składają do urzędu skarbowego deklarację VAT 7K.

Serwis VAT-R

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji VAT-R z naszą pomocą. Interaktywny formularz VAT-R pozwoli łatwo zgłosić firmę do VAT. Nasi eksperci online wpierają proces wypełniania dekalaracji VAT-R.

Od ponad 15 lat Power Media S.A. - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.