Dokumentacja transakcji WDT

W ramach Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT) można skorzystać z preferencyjnej  stawki 0% VAT. Aby z niej skorzystać, należy spełnić przewidziane ustawą warunki, a mianowicie:

 • dostawca i nabywca (z nielicznymi wyjątkami) zobowiązani są podać swoje numery VAT UE;
 • podatnik, który dokonuje WDT w określonym terminie, musi posiadać dowód na to, że towar, który jest przedmiotem WDT, został faktycznie wywieziony z terytorium kraju i dostarczony do nabywcy na terenie innego państwa UE.

Podatnik VAT-UE

Aby zastosować stawkę 0% VAT w WDT, konieczne jest dokonanie dostawy na rzecz nabywcy, który posiada numer NIP UE, nadany mu przez inne niż Polska państwo członkowskie UE. Numer taki zawiera dwuliterowy kod, inny dla poszczególnych państw UE (np. Niemcy – DE, Włochy – IT ). Dodatkowo, przy stawce 0% VAT dla WDT, nabywca (kontrahent) musi być podatnikiem zarejestrowanym do celów podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim.

Weryfikacji numerów identyfikacyjnych VAT unijnych kontrahentów dokonać można za pomocą prostego formularza zamieszczonego na stronie internetowej ec.europa.eu.

Dokumenty wywozu

Posiadanie dowodu potwierdzającego, że towar został faktycznie wywieziony z terytorium Polski i dostarczony do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego, jest koniecznością, jeśli chce się skorzystać ze stawki 0% VAT. Dodatkowo, dokumenty te muszą być otrzymane w odpowiednim terminie.

Wywóz przez spedytora lub nabywcę

 • jeśli przewód towarów zlecany jest przewoźnikowi, z dokumentów przewozowych dostarczonych od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, powinno jednoznacznie wynikać, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego, innego niż terytorium kraju;
 • kopia faktury;
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Tego rodzaju dokumentem jest list przewozowy. List przewozowy powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwę i adres nadawcy oraz jego podpis;
 • określenie placówki przewoźnika zawierającej umowę;
 • miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy;
 • określenie towaru (jego masa, liczba sztuk przesyłki, sposób opakowania i oznaczenia);
 • inne informacje wymagane lub dopuszczone zgodnie z przepisami, w zależności od rodzaju zawartej umowy lub sposobu rozliczenia należności.

Własny środek transportu

W przypadku, gdy wywozu towaru w ramach WDT bezpośrednio dokonuje podatnik bądź nabywca tych towarów, używając przy tym własnego środka transportu. Dodatkowo, podatnik powinien posiadać również dokument, który zawiera, co najmniej:

 • kopię faktury,
 • specyfikację poszczególnych sztuk ładunku,
 • dokument, który zawiera, co najmniej:
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
  • adres, pod który przewożone są towary – jeśli adres jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy;
  • określenie towarów i ich ilości;
  • potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w miejscu, znajdującym się na terytorium innego państwa członkowskiego;
  • rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym towary są wywożone, bądź numer lotu, jeśli towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

Nowe środki transportu

Nieco inne dokumenty należy posiadać, jeśli przedmiotem Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów są nowe środki transportu. Wówczas potrzebna jest:

 • kopia faktury;
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku;
 • dokument wywozu (druk VAT-22), a w szczególności zawarte na nimi:
  • dane dotyczące podatnika i nabywcy,
  • dane, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować przedmiot dostawy jako nowy środek transportu,
  • data dostawy,
 • podpisy podatnika i nabywcy;
 • oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy;
 • pouczenie nabywcy o skutkach niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w punkcie powyżej.

Dodatkowe dowody

W sytuacji, gdy opisane wyżej dokumenty nie stanowią jednoznacznego potwierdzenia dokonania dostawy do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, innego niż terytorium kraju wywozu towaru, dowód potwierdzający WDT może stanowić również:

 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 • dokumenty ubezpieczeniowe lub poświadczające koszty frachtu;
 • dokument, który potwierdza zapłatę za towar. Wyjątkiem jest nieodpłatny charakter dostawy bądź realizacja zobowiązanie innej formie. Wówczas konieczny jest dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 • potwierdzenie przyjęcia przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego, innego niż terytorium kraju.

Wymieniona wyżej lista  dokumentów, może być wydłużona o inne dokumenty, które stwierdzają Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close