Zwrot podatku VAT - terminy

Podstawowy termin zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym wynosi 60 dni od dnia złożenia deklaracji. Termin ten dotyczy zarówno podatników dokonujących sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju, jak i podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi poza terytorium kraju i nie dokonują jednocześnie sprzedaży opodatkowanej.

W sytuacji, gdy przy zwrocie podatku VAT potrzebna będzie dodatkowa weryfikacja, termin zwrotu przedłuża się do czasu jej zakończenia. Jeśli urząd skarbowy stwierdzi zasadność zwrotu VAT, wypłaca podatnikowi kwotę powiększoną o odsetki. Jeśli weryfikacja doprowadzi do wydłużenia terminu, różnicę podatku można otrzymać w ciągu 60 dni od złożenia wniosku wraz z zabezpieczeniem majątkowym.

Możliwe formy zabezpieczenia majątkowego określone są w art 87 ust 4a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.

Podatnikowi, który w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych w kraju oraz dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju – zwrot VAT przysługuje w ciągu 180 dni od dnia złożenia deklaracji.

Jest to jedyny przypadek do zwrotu w tym terminie określony przez ustawodawcę. Na pisemny wniosek podatnika, urząd skarbowy może dokonać zwrotu w ciągu 60 dni, jednak wówczas wymagane jest zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej wnioskowanemu zwrotowi podatku VAT.

Ustawodawca dodatkowo określił skrócony termin zwrotu różnicy podatku, który wynosi 25 dni – licząc od dnia złożenia deklaracji przez podatnika.

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, aby możliwy był zwrot w terminie 25 dni muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • kwoty podatku naliczonego wykazane na deklaracji z dokumentów rozliczanych w bieżącym okresie rozliczeniowym, wynikają z:
  • faktur zapłaconych w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym (złożonym druku CEiDG),
  • pozostałych faktur (innych niż wymienione powyżej), jeśli łączna kwota należności z nich wynikająca nie przekracza kwoty 15 000 zł. Dla tych faktur nie ma wymogu aby były opłacone czy też opłacone w określonej formie.
  • dokumentów celnych, deklaracji importowych oraz decyzji, o których mowa w art. 33, ust. 2 i 3 oraz art. 34 o ile zostały zapłacone przez podatnika,
  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 • kwota podatku nierozliczona w poprzednich okresach (kwota z przeniesienia na danej deklaracji) nie przekracza kwoty 3 000 zł. Przepisy nie wskazują na to czy faktury, z których wynika ta kwota VAT mają być opłacone czy też opłacone w określonej formie,
 • podatnik złożył w US dokumenty potwierdzające zapłatę podatku z rachunku podatnika wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym – wymóg ten dotyczy przedstawienia dokumentów potwierdzających zapłatę faktur, o których mowa wcześniej (pierwszy warunek w pierwszym punkcie),
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o przyspieszony zwrot był, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał za każdy z tych okresów deklaracje VAT.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close