Sprzedaż pojazdu a podatek VAT

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorcy często wykorzystują w niej pojazdy osobowe. Sprzedaż takiego pojazdu może rodzić konieczność naliczenia podatku VAT.

Sprzedaż pojazdu z majątku firmy – faktura VAT

Czynny podatnik VAT chcąc dokonać sprzedaży składnika majątku, powinien wystawić fakturę VAT oraz naliczyć podatek VAT. Nie ma tu znaczenia czy pojazd został zakupiony na fakturę VAT z prawem do odliczenia podatku, czy został przekazany z majątku prywatnego lub zakupiony bez prawa do odliczenia podatku.

Czy jest możliwa sprzedaż pojazdu z działalności bez naliczania VATu?

Sprzedaż samochodu firmowego bez naliczania podatku VAT jest możliwa na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, jednak wyłącznie wtedy gdy jednocześnie spełnione są następujące warunki:

  • samochód wykorzystywany był wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku,
  • przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy zakupie.

Wycofanie pojazdu do majątku prywatnego

Sprzedaży pojazdu można również dokonać po wcześniejszym wycofaniu go z majątku firmy do majątku prywatnego. Jednak takie działanie, nie zwalnia przedsiębiorcy z dopełnienia obowiązków podatkowych.

W przypadku kiedy przy zakupie pojazdu, przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, w momencie wycofania do majątku prywatnego nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT.

Taka sytuacja będzie miała miejsce gdy zakup nastąpił:

  • na podstawie faktury VAT-marża,
  • od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży,
  • od podatnika zwolnionego z VAT.

Również darowizna czy przeniesienie samochodu z majątku prywatnego do działalności, nie daje prawa do odliczenia podatku VAT.

Należy jednak pamiętać, że gdy samochód (od którego nie przysługiwało odliczenie VAT) został ulepszony, a od części składowych ulepszenia, odliczono podatek od towarów i usług, to przy przeniesieniu samochodu do majątku prywatnego wystąpi obowiązek opodatkowania podatkiem VAT.

Taka potrzeba wystąpi, gdy zakup części składowych ulepszenia spowodował trwały wzrost wartości pojazdu oraz gdy dane ulepszenie w momencie wycofania pojazdu z działalności w dalszym ciągu wpływa na podwyższenie jego wartości.

Podstawę opodatkowania stanowi wówczas cena nabycia części składowych ulepszenia samochodu ustalona w chwili przeniesienia pojazdu do majątku prywatnego.

W sytuacji, gdy podatnik zakupił pojazd z prawem do odliczenia podatku (Faktura VAT), będzie obowiązany do naliczenia VAT należnego w momencie wycofania składnika majątku na cele prywatne. Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o VAT, za dostawę towarów rozumie się również m.in. przekazanie towarów na cele osobiste podatnika.

Podatek należy naliczyć również wtedy, gdy przy zakupie podatnik miał prawo do odliczenia 50% kwoty VAT (a do 1 kwietnia 2014 r. – 60% kwoty VAT, nie więcej niż 6.000 zł).

Dokonanie takiej korekty jest możliwe dla samochodów o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł – okres korekty wynosi 60 miesięcy, a dla samochodów o niższej wartości – 12 miesięcy. Okres korekty należy liczyć od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano pojazd samochodowy do używania.

Korekty VAT naliczonego dokonuje się w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym sprzedano samochód, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Kiedy możliwe jest wystawienie faktury VAT-marża?

Po spełnieniu określonych warunków, czynny podatnik VAT może zastosować procedurę VAT marża.

Zastosowanie tej procedury jest możliwe w sytuacji, gdy:

  • dotyczy towarów używanych,
  • przy zakupie nie występowało prawo do odliczenia podatku VAT,
  • zakup nastąpił z zamiarem dalszej odsprzedaży.

W takim przypadku podstawą opodatkowania jest marża, która stanowi różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Sprzedaż pojazdu prywatnego niebędącego środkiem trwałym, a wykorzystywanego w działalności.

Co do zasady, pojazd prywatny podatnika, nie jest składnikiem majątku jego firmy dlatego też sprzedaż takiego pojazdu nie generuje obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT.

Warto jednak pamiętać, że sprzedaż taka może ciągnąć za sobą obowiązek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), przy czym zobowiązanym do jego rozliczenia będzie w tym momencie nabywca samochodu.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close