Przekształcenie nievatowca w płatnika VAT

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia z rejestracji VAT do momentu osiągnięcia 200 tys. zł sprzedaży w danym roku podatkowym. Jeśli rozpoczynamy działalność w trakcie roku, wówczas limit przeliczamy proporcjonalnie.

Zwolnienie z VAT podmiotowe (czyli limit 200 tys. zł) nie obowiązuje m.in.:

 1. dokonujących dostaw:
  • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

   – energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

   – wyrobów tytoniowych,

   – samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

  • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  • terenów budowlanych,
  • nowych środków transportu,
  • następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

   – preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

   – komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

   – urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),

   – maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

  • hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:

   – pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),

   – motocykli (PKWiU ex 45.4).

 2. świadczących usługi:
  • prawnicze,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie,
  • ściągania długów, w tym factoringu.
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W takim przypadku, należy rozliczać VAT nawet wtedy, gdy nie zostanie przekroczony limit sprzedaży 200 tys. zł.

Aby stać się płatnikiem VAT, należy zarejestrować się w urzędzie skarbowym składając deklarację VAT-R.

Do limitu nie wlicza się transakcji:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej,
 • sprzedaży towarów i usług, zwolnionych od podatku na podstawie ustawy o VAT lub rozporządzenia, z wyjątkiem:
  • transakcji związanych z nieruchomościami,
  • niektórych usług, np. usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usług pośrednictwa w tym zakresie, usług w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych, usług depozytów środków pieniężnych,
 • usług ubezpieczeniowych – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji i pomocniczych,
 • sprzedaży towarów, które są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Schemat wyliczenia limitu

Limit oblicza się proporcjonalnie do okresu prowadzonej sprzedaży (okresu liczonego od pierwszej sprzedaży do końca roku), a nie do okresu prowadzenia działalności.

200 000zł * X / 365

[X – liczba dni od momentu pierwszej sprzedaży do końca roku podatkowego]

Warto pamiętać, iż do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku, sprzedaży towarów oraz świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT.

Korekta VAT

Korekta VAT odnosi się do towarów handlowych lub surowców i materiałów będących na stanie firmy, które po dokonaniu rejestracji jako czynny podatnik VAT będą wykorzystane przy sprzedaży opodatkowanej.

Korekta VAT od towarów wykazywana jest jednorazowo w deklaracji JPK_V7 (VAT-7) w polu „korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć” w wysokości podatku VAT podlegającego odliczeniu. Korekty tej dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia towarów handlowych i materiałów, czyli wówczas, gdy podatnik utracił prawo do zwolnienia z VAT.

W przypadku wyposażenia i tzw. niskocennych składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekta jest możliwa jedynie wtedy, jeżeli od końca okresu, w którym zostały one oddane do użytkowania nie minęło 12 miesięcy. Korekta jest wykazywana w deklaracji VAT (w tej samej pozycji co w przypadku korekty dotyczącej towarów handlowych).

W stosunku do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej, która przekracza 15 000 zł, korekta dokonywana jest w okresie 5- lub 10 -letnim (okres wydłużony dotyczy nieruchomości).

Odliczenie podatku VAT

Przedsiębiorca, który staje się płatnikiem VAT (vatowiec), ma możliwość odliczenia VAT z faktur zakupu towarów handlowych – również tych otrzymanych w okresie, gdy nie był jeszcze vatowcem.Odliczenie VAT od towarów handlowych jest możliwe jedynie na zasadzie korekty rozliczonej zgodnie z art. 91 ust. 7d ustawy o VAT. Korekta dokonywana jest od wszystkich towarów handlowych, materiałów do produkcji posiadanych na stanie firmy, które w wypadku przejścia docelowo mają służyć sprzedaży opodatkowanej. Korekta wykazywana jest w polu „korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć” w wysokości VAT podlegającego odliczeniu w deklaracji składanej za okres, w którym doszło do zmiany przeznaczenia użytkowania towarów.

W przypadku wyposażenia i tzw niskocennych składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekta jest możliwa jedynie wtedy, jeżeli od końca okresu, w którym zostały one oddane do użytkowania nie minęło 12 miesięcy. Korekta jest wykazywana w deklaracji VAT (w tej samej pozycji co w przypadku korekty dotyczącej towarów handlowych).

W stosunku do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej, która przekracza 15 000 zł, korekta dokonywana jest w okresie 5 lub 10 letnim (okres wydłużony dotyczy nieruchomości).

Przedsiębiorca, który właśnie rozpoczyna działalność gospodarczą, nie musi od razu rejestrować się jako płatnik podatku VAT (tzw. vatowiec). Obowiązkowa rejestracja VAT będzie konieczna, gdy wartość sprzedaży jego firmy w 2011 roku przekroczy kwotę 150 000 złotych. Analogicznie, jeśli działalność gospodarcza została rozpoczęta w trakcie roku, to limit stanowi odpowiednią proporcję 150 000 złotych.

Aby stać się płatnikiem VAT, należy zarejestrować się w urzędzie skarbowym składając deklarację VAT-R. Od tego momentu przedsiębiorca staje się vatowcem (nie ma konieczności oczekiwania na potwierdzenie tego faktu ze strony US).

Wyliczenie limitu –h2

Limit oblicza się proporcjonalnie do okresu prowadzonej sprzedaży (okresu liczonego od pierwszej sprzedaży do końca roku), a nie do okresu prowadzenia działalności.

Schemat wyliczenia-h3

150 000zł * X / 365
X – liczba dni od momentu pierwszej sprzedaży do końca roku podatkowego
Warto pamiętać, iż do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku, sprzedaży towarów oraz świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT.

Remanent

Przedsiębiorca, który staje się płatnikiem VAT (vatowiec), ma możliwość odliczenia VAT z faktur zakupu towarów handlowych – również tych otrzymanych w okresie, gdy nie był jeszcze vatowcem. Aby skorzystać z tej możliwości, podatnik musi sporządzić remanent VAT w dniu, w którym stał się płatnikiem VAT i przedstawić go w urzędzie skarbowym w terminie do 14 dni, licząc od dnia sporządzenia remanentu (stania się vatowcem). Będzie on mógł odliczyć VAT z remanentu tylko, jeśli uzyska na to pozwolenie od urzędu skarbowego.

Podatek VAT, który wynika z remanentu, przedsiębiorca może odliczyć w deklaracji VAT-7 za okres, w którym dokonano spisu lub za okres następny. W deklaracji VAT 7 kwotę tą odlicza się w poz. 48.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close