Stawka 0% VAT w WDT

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Wewnątrzunijna dostawa towarów polega odnosi się do wywozu towarów z terytorium kraju UE (Polski) na terytorium innego państwa członkowskiego. Dostawca i nabywca muszą spełnić określone warunki, aby zaszła sytuacja WDT. DOostawca musi być podatnikiem VAT-UE, natomiast nabywcą może być zarówno podatnik VAT w kraju dostawy, jak również osoba prawna, która nie jest podatnikiem.

WDT zachodzi również w przypadku, gdy przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane oraz nowe środki transportu. Wówczas nie ma znaczenia, kto jest nabywcą towarów.

Stawka 0% dla WDT

Aby dla WDT możliwe było zastosowanie stawki 0%, konieczne jest spełnienie (łącznie) następujących warunków:

  1. Podatnik dokonał dostawy na rzecz podmiotu posiadającego ważny numer identyfikacyjny, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla tego podmiotu, zawierający dwuliterowy kod, i podał na fakturze stwierdzającej dostawę numer swój oraz odbiorcy.
  2. Podatnik, przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej, posiada dowody potwierdzające wywiezienie towarów i dostarczenie ich nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Dowód potwierdzający dostawę stanowią: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika, kopia faktury oraz specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

W sytuacji, gdy przewóz towarów dokonywany jest własnym środkiem transportu podatnika bądź nabywcy, dokonujący dostawy powinien posiadać również dokument, który zawiera:

  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsce zamieszkania swoje oraz nabywcy;
  • adres pod który przewożone są towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsce zamieszkania nabywcy;
  • określenie towarów oraz ich ilości;
  • potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę na terytorium innego państwa członkowskiego;
  • rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu którym przewożono towary.

W przypadku, gdy dokumenty wymienione wyżej jednoznacznie nie potwierdzają zajścia WDT, dowód mogą stanowić także:

  • korespondencja handlowa, w tym zamówienie;
  • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
  • dokument potwierdzający zapłatę lub wygaśnięcie zobowiązania.

Jeżeli podatnik nie posiada wymaganych dokumentów w terminie złożenia deklaracji VAT-7 za okres, w którym nastąpiła sprzedaż, dalsze postępowanie zależy od tego jaki wybrał tryb rozliczania podatku VAT oraz w jakim miesiącu/kwartale nastąpiła transakcja.

Kwartalny tryb rozliczania

Podatnik nie wykazuje dostawy, jeśli nie posiada dokumentów potwierdzających WDT przed upływem terminu złożenia deklaracji za kwartał, w którym dostawa wystąpiła. Jednak, gdy podatnik posiada dowody potwierdzające WDT jeszcze przed upływem terminu złożenia deklaracji za kolejny kwartał, ma prawo do wykazania dostawy ze stawką 0% w okresie rozliczeniowym, w którym WDT miało miejsce – czyli w poprzednim kwartale.

Wówczas konieczne jest złożenie korekt deklaracji oraz informacji podsumowującej za okres w którym dostawa miała miejsce, a nie została wykazana.

W przypadku, gdy podatnik nie otrzymał dokumentów potwierdzających WDT przed upływem terminu złożenia deklaracji za kolejny kwartał, ma on obowiązek wykazać transakcję w tym okresie, naliczając podatek VAT według stawki właściwej na terytorium kraju. Po otrzymaniu dokumentów i rozliczeniu kolejnego kwartału, podatnik ma prawo wykazać dostawę opodatkowaną stawką 0% w kwartale w którym miała ona miejsce. Konieczne jest również dokonanie korekty dwóch ostatnich deklaracji oraz informacji podsumowującej.

Miesięczny tryb rozliczania

W miesięcznym trybie rozliczania znaczenie mają miesiące kwartału, w których nastąpiła dostawa. Jeżeli w pierwszym lub drugim miesiącu danego kwartału podatnik nie posiada dokumentów potwierdzających WDT, przed upływem terminu do złożenia za te okresy deklaracji, wtedy podatnik nie wykazuje dostawy w ewidencji. I tak dzieje się aż do upływu terminu złożenia deklaracji podatkowej za ostatni miesiąc danego kwartału. W przypadku braku dokumentów, podatnik ma obowiązek wykazać zaistniałą transakcję w trzecim kwartale, z zastosowaniem stawki właściwej na terytorium kraju dostawcy.

W sytuacji, gdy dokumenty dotrą z przekroczeniem terminu złożenia deklaracji za trzeci miesiąc kwartału, podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0% VAT i wykazania tej dostawy w trzecim kwartale. Wówczas konieczne jest dokonanie korekty deklaracji za ostatni miesiąc w kwartale oraz informacji podsumowującej. Inaczej postępuje się, gdy dostawa miała miejsce w ostatnim miesiącu kwartału. Sposób wykazania stawki jest analogiczny jak w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie.

Jeżeli podatnik nie posiada dokumentów potwierdzających WDT przed upływem terminu rozliczenia za dany miesiąc, dostawa nie jest wykazywana w ewidencji. Brak dowodów przed upływem terminu złożenia deklaracji za następny okres rozliczeniowy, skutkuje tym, że dostawa wykazywana jest ze stawką krajową w deklaracji za dany okres.

W przypadku otrzymania dowodów w terminie późniejszym, podatnik ma prawo do wykazania WDT ze stawką 0% za okres w którym dostawa została wykonana. Wiąże się to ze złożeniem korekt dwóch ostatnich deklaracji oraz informacji podsumowującej.

Jeżeli podatnik nie posiada dokumentów potwierdzających Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów, podatek VAT naliczany jest metodą „w stu”. Oznacza to, że przychód zostanie pomniejszony o kwotę tak obliczonego podatku.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close