14. Co to jest KPiR?

KPiR to powszechnie stosowany skrót nazwy Księga Przychodów i Rozchodów. KPiR stanowi ewidencję, w której przedsiębiorca wpisuje przychody i rozchody (koszty) firmy. Na podstawie KPiR ustala się dochód, który podlega opodatkowaniu. Prowadzą ją osoby rozliczające się na zasadach ogólnych i liniowo.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zawiera 16 kolumn. Poniżej znajdują się wyjaśnienia odnośnie przeznaczenia poszczególnych kolumn.

Kolumna 1 – wpisywanie kolejnego numeru zapisów do księgi. Tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu.

Kolumna 2 – wpisywanie dnia miesiąca wynikającego z dokumentu, który stanowi podstawę dokonywania wpisu (data poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo data zestawienia sprzedaży).

Kolumna 3 –  wpisywanie numeru faktury lub innego dowodu. Jeśli zapisów dokonuje się na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży, należy wpisywać numer zestawienia faktur.

Kolumny 4 i 5 – wpisywanie imion i nazwisk (nazw firm) oraz adresów kontrahentów (dostawców lub odbiorców), z którymi zawarto transakcje dotyczące zakupu surowców, materiałów, towarów itp. lub sprzedaży wyrobów gotowych (towarów), gdy transakcje te udokumentowane są fakturami i paragonami. Kolumn tych nie należy wypełniać w wypadku zapisów dotyczących przychodu ze sprzedaży na podstawie dziennych zestawień sprzedaży oraz dowodów wewnętrznych.

Kolumna 6 – wpisywanie rodzaju przychodów lub wydatków. Ważne, aby wpis oddawał istotę dokonanego zdarzenia gospodarczego, np. zakup drewna, wypłata wynagrodzeń za okres… itp.

Kolumna 7 – wpisywanie przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług.

Kolumna 8 – wpisywanie pozostałych przychodów, np. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych.

Kolumna 9 – wpisywanie łącznej kwoty przychodów wykazanych w kolumnach 7 i 8.

Kolumna 10 – wpisywanie zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.

Kolumna 11 – wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze.

Kolumna 12  – wpisywanie wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom (w gotówce i w naturze). Wpisu dokonuje się:

a) na podstawie listy płac lub innych dowodów, na których pracownik potwierdza własnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeń w gotówce i w naturze – w przypadku wypłaty wynagrodzenia w kasie,

b) na podstawie innych dowodów, np. dowodu potwierdzającego przekazanie wynagrodzenia na rachunek pracownika – jeżeli wynagrodzenie nie jest wypłacane w kasie.

Kolumna ta służy również do ewidencjonowania wynagrodzenia wypłacanego osobom z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.

Kolumna 13 – wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. W kolumnie 13 wpisuje się zwłaszcza takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów, amortyzację środków trwałych, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość zakupionego wyposażenia.

W kolumnie 13 należy wpisywać również wydatki dotyczące używania samochodu osobowego (także będącego własnością przedsiębiorcy) nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wpisu należy dokonać po zakończeniu miesiąca na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków udokumentowanych faktur ami, które zawierają numer rejestracyjny pojazdu.

Suma wydatków zaliczonych w koszty uzyskania przychodów za poszczególne miesiące, ustalona od początku roku podatkowego, nie może przekroczyć kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu za ten sam okres. Kwota ta wynika z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach przez właściwego ministra.

Zapisy dotyczące kosztów podróży służbowej, w tym również diet właściciela oraz osób z nim współpracujących, dokonywane są na podstawie ich rozliczenia sporządzonego na dowodzie wewnętrznym, zwanym rozliczeniem podróży służbowej. Należy pamiętać, aby to rozliczenia dołączyć faktury potwierdzające poszczególne wydatki. Jeżeli uzyskanie faktury nie było możliwe, konieczne jest złożenie przez pracownika pisemnego oświadczenia o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. Diety, wydatki objęte ryczałem oraz koszty przejazdu własnym samochodem pracownika, nie wymagają udokumentowania fakturami.

Kolumna 14 –  wpisywanie łącznej kwoty wydatków wykazanych w kolumnach 12-13.

Kolumna 15 jest wolna. Możliwe jest wpisywanie w niej pozostałych zaszłości gospodarczych, innych niż wymienione w kolumnach 1-14. W kolumnie tej można również wpisywać wydatki odnoszące się do przychodów miesiąca lub roku następnego (lat następnych).

Kolumna 16 – wpisywanie uwag odnoszących się do treści zapisów w kolumnach 2-15. W kolumnie można wpisywać, np. kwoty pobranych zaliczek. Można w niej również ewidencjonować przychody faktycznie otrzymane przez podatnika.

Posted in: FAQ

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close