11. Czy muszę mieć kasę fiskalną?

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych, mają obowiązek prowadzenia jej ewidencję przy użyciu kasy rejestrującej. Istnieją od tego obowiązku liczne zwolnienia określone w rozporządzeniu MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Limity zwalniające z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej

Podatnicy, którzy rozpoczęli sprzedaż w 2010 roku, zostali zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, pod warunkiem, że nie przekroczą limitu wynoszącego 20 000 zł. Po jego przekroczeniu, konieczne jest prowadzenie rozliczeń na kasie fiskalnej.

Z obowiązku posiadania kasy zwolnieni są również podatnicy, którzy rozpoczęli sprzedaż w latach ubiegłych, ale do tej pory nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania na kasie. Limit, ktorego nie mogą przekroczyć te podmioty, wynosi 40 000 zł.

Jeśli firma jest płatnikiem podatku VAT, do limitu wliczana jest sprzedaż netto, w przeciwnym razie, pod uwagę brane są kwoty brutto.

Wyżej wymienione limity nie obowiązują w przypadku, gdy podatnik, w ramach prowadzonej działalności, wykonuje czynności wymienione w paragrafie 4 wspomnianego rozporządzenia Ministra Finansów.

Lista artykułów rejestrowanych

Wyłączenia te, bez względu na wysokość obrotów, stosuje się do:

 • podatników, którzy prowadzą działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego,
 • świadczenia usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia,
 • świadczenia usług przewozu osób i ładunków taksówkami;
 • dostawy: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3),
 • dostawy:
  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),
  • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3),
 • dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy,
 • dostawy nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, płyt DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży,
 • dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • dostawy wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 43 załącznika do rozporządzenia.

Podatnicy, którzy planują sprzedaż towarów lub świadczenie usług przytoczonych w poprzednim paragrafie, zobowiązani są do założenia kasy fiskalnej  zanim wykonają pierwszą czynność.  Nie mają do nich zastosowania żadne zwolnienia.

Usługi zwolnione z ewidencjonowania na kasie fiskalnej

W przypadku, gdy podatnik nie wykonuje usług i nie sprzedaje towarów wyłączonych ze zwolnienia, powinien zapoznać się z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Załącznik ten zawiera listę czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej, bez względu na wartość obrotu. To grupy tej zalicza się, m.in. usługi: telekomunikacyjne, pośrednictwa finansowego, prawnicze, rachunkowo-księgowe, w zakresie edukacji, pogrzebowe, a także usługi świadczone w gospodarstwach domowych.

Lista usług zwolnionych z konieczności ewidencjonowania ich na kasie fiskalnej wygląda następująco:

 1. usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem:
  • usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi;
  • usług ślusarskich i kowalskich
 2. energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda,
 3. woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi w zakresie rozprowadzania wody,
 4. usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci,
 5. usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych) – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą,
 6. przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny,
 7. przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny,
 8. przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej,
 9. usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą,
 10. usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność,
 11. usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność,
 12. usługi pocztowe i kurierskie, z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie,
 13. usługi telekomunikacyjne,
 14. usługi pośrednictwa finansowego,
 15. usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą,
 16. usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą,
 17. usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 18. usługi architektoniczne i inżynierskie – wyłącznie usługi rzeczoznawstwa – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą,
 19. usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą,
 20. usługi detektywistyczne i ochroniarskie – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą,
 21. usługi sprzątania i czyszczenia obiektów,
 22. usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych,
 23. usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą,
 24. usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych,
 25. usługi w zakresie edukacji,
 26. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 27. usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne,
 28. usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 29. usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach,
 30. usługi pogrzebowe i pokrewne,
 31. usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie w zakresie usług schronisk dla zwierząt,
 32. usługi świadczone w gospodarstwach domowych,
 33. usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne.

Obowiązek rejestrowania na kasie – wyliczenie proporcji

Aby dowiedzieć się czy istnieje konieczność założenia kasy fiskalnej, podatnik, który w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności kliku rodzajów usług, lub sprzedaje towary (w tym wykonuje także czynności zwolnione wymienione w załączniku do rozporządzenia), musi wyliczyć proporcję sprzedaży wymienionej w załączniku do rozporządzenia do sprzedaży ogółem na rzecz tych osób. W przypadku, gdy udział sprzedaży zwolnionej przekroczy 70%, podatnik ma możliwość skorzystania w danym roku ze zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej.

Przykład

Podmiot, w ramach działalności gospodarczej, świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności usługi sprzątania, usługi edukacyjne oraz sprzedaje sprzęt AGD.  Osiągnięty w poprzednim roku przychód wyniósł 160 000 zł. W tego 80 000 zł dotyczyło usług sprzątania, 39 000 zł przypadało na usługi edukacyjne, a pozostałe 41 000 zł związane było z handlem.  W ramach usług sprzątania i usług edukacyjnych, możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia, natomiast sprzedaż urządzeń AGD nie podlega zwolnieniu z obowiązku posiadania kasy. Konieczne jest zatem wyliczenie wspomnianej proporcji:

 • (80 000 + 39 000) / 160 000 = 0,7438 x 100% = 74,38 %.

Uzyskany wynik oznacza zwolnienie z obowiązku założenia kasy w kolejnym roku. Gdyby udział sprzedaży zwolnionej w sprzedaży ogółem, był niższy niż 70 procent, podmiot miałby obowiązek założenia kasy fiskalnej, na której musiałby ujmować sprzedaż sprzętu AGD (czyli obowiązek ten dotyczy tylko czynności nie wymienionych w załączniku).

Czynności szczególne zwolnione z ewidencjonowania

W przypadku:

 • krótkotrwałego zakwaterowania,
 • magazynowania i przechowywania towarów,
 • wynajmowania nieruchomości na własny rachunek,
 • obsługi nieruchomości na zlecenie, architektonicznych i inżynierskich,
 • rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, detektywistycznych i ochroniarskich,
 • komercyjnych gdzie indziej niesklasyfikowanych – ustawodawca uzależnił zwolnienie od udokumentowania sprzedaży przez podatnika fakturą lub równoważnym rachunkiem.

Jeśli podatnik nie posiada faktury, będzie musiał założyć kasę rejestrującą.

Zwolnienie obejmuje również podmioty, które sporadycznie świadczą usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych . Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest:

 • udokumentowanie każdego świadczenia fakturą,
 • liczba transakcji zawartych w danym roku nie może przekroczyć 50 (dodatkowo nie mogą one dotyczyć więcej niż 20 odbiorców). Nie ma w tym przypadku ograniczenia kwotowego.

Sprzedaż wysyłkowa

Zwolnienie z obowiązku rejestrowania sprzedaży wysyłkowej na kasie fiskalnej odnosi się do sytuacji, w której zapłata otrzymywana jest za pośrednictwem banku lub poczty (możliwość zidentyfikowania klienta). Dodatkowo, podatnik zobligowany jest do prowadzenia szczegółowej ewidencji dowodów zapłaty.

Gdy podatnik otrzyma raz zapłatę gotówką, zaczyna obowiązywać go limit, do którego dolicza się całą wcześniejszą sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Jeśli podmiot posiada już, założoną z innego powodu, kasę fiskalną oraz prowadzi sprzedaż wysyłkową, nie musi on jej nabijać na kasę w przypadku, gdy spełnione są wyżej wymienione warunki. Jeśli podatnik choć raz ujmie sprzedaż wysyłkową na kasie, będzie zobligowany do ewidencjonowania całej sprzedaży właśnie za pomocą kasy fiskalnej.

Posted in: FAQ

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close