Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany jest jedną z form opodatkowania osiąganych przychodów (inne to: skala podatkowa, podatek liniowy czy karta podatkowa). Przed wyborem formy opodatkowania należy wziąć pod uwagę, m.in. przedmiot działalności gospodarczej, planowane zyski firmy, obciążenia podatkowe (stawki podatku), a także koszty ponoszone w celu osiągnięcia tychże przychodów. Wybór formy opodatkowania osoby rozpoczynającej działalność następuje na podstawie złożenia wniosku CEIDG-1 do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy. Po zakończeniu roku podatkowego zmianę formy opodatkowania można zgłosić w terminie do 20 stycznia nowego roku podatkowego na wniosku CEIDG-1 zmiana wpisu do CEIDG.

Stosowanie ryczałtu

Ryczałt ewidencjonowany można stosować w następujących sytuacjach:

 • przy osiąganiu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych);
 • przy osiąganiu przychodów przez osoby fizyczne, które pracują w wolnych zawodach – katalog tych zawodów jest ściśle określony (lekarz, stomatolog, weterynarz, technik dentystyczny, położna, pielęgniarka, tłumacz, nauczyciel świadczący usługi edukacyjne w wymiarze godzin lekcyjnych);
 • przy osiąganiu przez osoby fizyczne przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy i podobnych umów, jeśli umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej;
 • przy osiąganiu przychodów przez osoby duchowne.

Wyłączenia z ryczałtu

Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z opodatkowania przychodów swojej firmy ryczałtem ewidencjonowanym.

Wyłączenia podmiotowe:

 • podatnicy, którzy rozliczają się na karcie podatkowej;
 • podatnicy okresowo zwolnieni z podatku dochodowego;
 • podatnicy, których wyroby opodatkowane są podatkiem akcyzowym;
 • podatnicy, którzy przed wyborem ryczałtu w danym roku podatkowym, prowadzili działalność na zasadach ogólnych (samodzielnie lub z małżonkiem);
 • podatnicy, którzy będą wykonywać ten sam rodzaj usług, który wykonywali w ramach stosunku pracy, w jakim pozostawali przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na własny rachunek.

Wyłączenia przedmiotowe:

 • podatnicy, którzy prowadzą apteki;
 • podatnicy, którzy prowadzą lombard;
 • podatnicy, którzy prowadzą kantor walut obcych;
 • podatnicy, którzy wykonują wolne zawody inne niż te wymienione w ustawie;
 • podatnicy, którzy prowadzą działalność w zakresie handlu częściami pojazdów mechanicznych;
 • podatnicy, którzy świadczą usługi zawarte w Załączniku nr 2 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 20 listopada 1998 roku.

Dokumentacja

Podatnik, który korzysta z opodatkowania ryczałtem, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie na każdy rok podatkowy. Na podstawie wspomnianej ewidencji, co miesiąc lub kwartalnie (w zależności jak podatnik określił to w US) ustalana jest kwota podatku, który należy wpłacić do urzędu skarbowego. Przy zastosowaniu tej formy opodatkowania, nie ma możliwości pomniejszania podatku o koszty uzyskania przychodu.

Podatek dochodowy ryczałtowy (PPE) wyliczany jest po pomniejszeniu osiągniętego przychodu o zapłacone składki ZUS. Wpłaty podatku należy dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca/kwartału, za który wpłacany jest podatek.

Przy korzystaniu z tej formy opodatkowania nie ma konieczności składania deklaracji podatkowych. Natomiast sposób prowadzenia  wspomnianej wyżej ewidencji, określają przepisy „Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 17. grudnia 2002 roku w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.” Prócz ewidencji przychodów, podatnik zobowiązany jest do prowadzenia rejestru środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, przechowywania dokumentów zakupu towarów. Jeśli  podatnik jest jednocześnie czynnym płatnikiem podatku VAT, musi dodatkowo prowadzić również rejestry sprzedaży/zakupów VAT oraz złożyć deklarację VAT-7 do US.

Wyliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego

Poniżej znajduje się skrócony algorytm służący do wyliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego.

  • przychód – ubezpieczenie społeczne = przychód do opodatkowania
 • przychód do opodatkowania * stawka ryczałtu = podatek
 • podatek – ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia (7,75% z 9% podstawy) = podatek należny

Jeśli podatnik osiąga przychody opodatkowane kilkoma stawkami, zmuszony jest dokonać procentowego wyliczenia udziału tego przychodu do ogólnego i w takiej wysokości udziału wyliczyć część ubezpieczenia społecznego (część przychodu opodatkowana określoną stawką / przychód łączny * 100%; następnie kwota składki na ubezpieczenie społeczne * wyliczony udział procentowy = kwota składki przypadająca dla danej części przychodów).

Stawki ryczałtu

Stawki ryczałtu są zróżnicowane ze względu na zakres prowadzonej działalności i wyglądają one następująco:

 • 2% – przychody ewidencjonowane ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu;
 • 3% – działalność gastronomiczna, usługowa (handel), produkcja zwierzęca, rybołówstwo, przychody ze zbycia środków trwałych, będącym w majątku firmy;
 • 5,5% – działalność budowlana, usługi transportowe, działalność wytwórcza;
 • 8,5% – najem, podnajem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze, do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro, przychody z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3, usługi związane z ogrodami botanicznymi, zoologicznymi, a także obiektami chronionej przyrody, prowizja otrzymana na podstawie umowy komisu, prowizja otrzymana na podstawie umowy kolportażu, prowadzenie przedszkoli, oddziałów pozaszkolnych w szkołach podstawowych;
 • 17% – usługi noclegowe, pośrednictwo sprzedaży pojazdów mechanicznych i części do nich, usługi parkingowe, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, pośrednictwo turystyczne, wynajem pojazdów osobowych i innych środków transportu
 • 20% – przychody osiągane przez wolne zawody

Po zakończeniu roku podatkowego, do 15 lutego następnego roku, ryczałtowiec zobowiązany jest do rozliczenia się z przychodów, które osiągnął w roku poprzednim w ramach ryczałtu. W tym celu, osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, zobowiązania jest złożyć zeznanie roczne PIT-28.  Podatnik, który zdecyduje się na ryczałt ewidencjonowany, nie ma możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przychody z innych źródeł (np. z tytułu umowy o pracę) rozliczane są na zasadach ogólnych – według przepisów o PIT.

Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego

Od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorca opłacający ryczałt, który przekroczy limit przychodów w wysokości 250 000 euro w trakcie roku, traci prawo do ryczałtu od początku następnego roku, a więc osoba, która przekroczy limit w zeszłym roku, od 1 stycznia 2017 roku zobowiązana jest prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów na zasadach ogólnych.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close