Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany

Podatnik, który prowadzi działalność chce przejść na ryczałtu z innej formy opodatkowania dokonujemy aktualizacji wniosku CEIDG do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód.

Stosowanie ryczałtu

Ryczałt ewidencjonowany można stosować w następujących sytuacjach:

 • przy osiąganiu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych);
 • przy osiąganiu przychodów przez osoby fizyczne, które pracują w wolnych zawodach – katalog tych zawodów jest ściśle określony (lekarz, stomatolog, weterynarz, technik dentystyczny, położna, pielęgniarka, tłumacz, nauczyciel świadczący usługi edukacyjne w wymiarze godzin lekcyjnych);
 • przy osiąganiu przez osoby fizyczne przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy i podobnych umów, jeśli umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej;
 • przy osiąganiu przychodów przez osoby duchowne.

Kto nie może korzystać z ryczałtu

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym również wyklucza podatników:

 • prowadzących apteki,
 • dokonujących kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • dokonujących handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów (wyjątkiem jest wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii).

Ryczałt jest również wykluczony dla podmiotów, którzy podejmują wykonywanie działalności gospodarczej w roku po zmianie wykonywanej działalności:

 • jednoosobowej działalności na prowadzoną w formie spółki wraz z małżonkiem,
 • spółki wraz z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub obojgu małżonków,
 • samodzielnie prowadzoną przez małżonka na prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
 • jeżeli małżonek bądź obojgu małżonków przed zmianą formy opodatkowania był/byli opodatkowani na zasadach ogólnych.

Z ryczałtu nie mogą skorzystać również osoby, które były lub są zatrudnione na umowę o pracę, a mają zamiar wykonywać w ramach prowadzonej działalności takie same czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli takie czynności były wykonywane w roku poprzedzającym rok podatkowy albo w roku podatkowym w ramach umowy o pracę. W chwili, gdy podatnik dokona sprzedaży na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy utraci prawo do opodatkowania na zasadach ryczałtu. Od dnia uzyskania takiego przychodu do końca roku konieczne jest wtedy opłacanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Dokumentacja

Podatnik, który korzysta z opodatkowania ryczałtem, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie na każdy rok podatkowy. Na podstawie wspomnianej ewidencji, co miesiąc lub kwartalnie (w zależności jak podatnik określił to w US) ustalana jest kwota podatku, który należy wpłacić do urzędu skarbowego. Przy zastosowaniu tej formy opodatkowania, nie ma możliwości pomniejszania podatku o koszty uzyskania przychodu.

Podatek dochodowy ryczałtowy (PPE) wyliczany jest po pomniejszeniu osiągniętego przychodu o zapłacone składki ZUS. Wpłaty podatku należy dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca/kwartału, za który wpłacany jest podatek.

Przy korzystaniu z tej formy opodatkowania nie ma konieczności składania deklaracji podatkowych. Natomiast sposób prowadzenia  wspomnianej wyżej ewidencji, określają przepisy „Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 17. grudnia 2002 roku w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.” Prócz ewidencji przychodów, podatnik zobowiązany jest do prowadzenia rejestru środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, przechowywania dokumentów zakupu towarów. Jeśli  podatnik jest jednocześnie czynnym płatnikiem podatku VAT, musi dodatkowo prowadzić również rejestry sprzedaży/zakupów VAT oraz złożyć deklarację VAT-7 do US.

Limity ryczałtu

Możliwy jest wybór ryczałtu jako formy opodatkowania jeśli w roku poprzednim:

 • przychody z działalności prowadzonej samodzielnie nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro,
 • przychody były osiągane z działalności prowadzonej w formie spółki oraz suma przychodów wspólników z tej działalności nie przekroczyła 2 000 000 euro.

Przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie działalności w danym roku oraz nie korzysta z karty podatkowej, może wybrać formę opodatkowania działalności jako ryczałt oraz wyjątkowo nie zważać na limit osiąganych przychodów (2 000 000 euro).

Dokumentacja

Podatnik, który korzysta z opodatkowania ryczałtem, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie na każdy rok podatkowy. Na podstawie wspomnianej ewidencji, co miesiąc lub kwartalnie (określane jest to w deklaracji za rok za który był opłacany podatek) ustalana jest kwota podatku, który należy wpłacić do urzędu skarbowego. Przy zastosowaniu tej formy opodatkowania, nie ma możliwości pomniejszania podatku o koszty uzyskania przychodu.

Podatek dochodowy ryczałtowy (PPE) wyliczany jest po pomniejszeniu osiągniętego przychodu o zapłacone składki ZUS. Wpłaty podatku należy dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca/kwartału, za który wpłacany jest podatek.

Oprócz tego, podatnik jest obowiązany prowadzić rejestr środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli podatnik jest również vatowcem prowadzona są rejestry sprzedaży oraz zakupów vat, składane są również do US w formie elektronicznej deklaracje JPKV7 (VAT-7).

Wyliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego

Poniżej znajduje się skrócony algorytm służący do wyliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego.

  • przychód – ubezpieczenie społeczne = przychód do opodatkowania
 • przychód do opodatkowania * stawka ryczałtu = podatek
 • podatek – ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia (7,75% z 9% podstawy) = podatek należny

Jeśli podatnik osiąga przychody opodatkowane kilkoma stawkami, zmuszony jest dokonać procentowego wyliczenia udziału tego przychodu do ogólnego i w takiej wysokości udziału wyliczyć część ubezpieczenia społecznego (część przychodu opodatkowana określoną stawką / przychód łączny * 100%; następnie kwota składki na ubezpieczenie społeczne * wyliczony udział procentowy = kwota składki przypadająca dla danej części przychodów).

Stawki ryczałtu

Stawki ryczałtu są zróżnicowane ze względu na zakres prowadzonej działalności i wyglądają one następująco:

 • 17% – przychody osiągane przez wolne zawody;
 • 15% – usługi noclegowe, pośrednictwo sprzedaży pojazdów mechanicznych i części do nich, usługi parkingowe, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, pośrednictwo turystyczne, wynajem pojazdów osobowych i innych środków transportu;
 • 12,5% – przychody ponad kwotę 100 000 zł z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub o podobnym charakterze innych umów;
 • 10% – przychody ze zbycia praw majątkowych albo nieruchomości na własny rachunek,
 • 8,5% – najem, podnajem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze, do kwoty 100 000 zł, przychody z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3, usługi związane z ogrodami botanicznymi, zoologicznymi, a także obiektami chronionej przyrody, prowizja otrzymana na podstawie umowy komisu, prowizja otrzymana na podstawie umowy kolportażu, prowadzenie przedszkoli, oddziałów pozaszkolnych w szkołach podstawowych;
 • 5,5% – działalność budowlana, usługi transportowe, działalność wytwórcza;
 • 3% – działalność gastronomiczna, usługowa (handel), produkcja zwierzęca, rybołówstwo, przychody ze zbycia środków trwałych, będącym w majątku firmy;
 • 2% – przychody ewidencjonowane ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Po zakończeniu roku podatkowego, do 15 lutego następnego roku, ryczałtowiec zobowiązany jest do rozliczenia się z przychodów, które osiągnął w roku poprzednim w ramach ryczałtu. W tym celu osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, zobowiązania jest złożyć zeznanie roczne PIT-28.  Podatnik, który zdecyduje się na ryczałt ewidencjonowany, nie ma możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przychody z innych źródeł (np. z tytułu umowy o pracę) rozliczane są na zasadach ogólnych – według przepisów o PIT.

Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego

Od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorca opłacający ryczałt, który przekroczy limit przychodów w wysokości 250 000 euro w trakcie roku, traci prawo do ryczałtu od początku następnego roku, a więc osoba, która przekroczy limit w zeszłym roku, od 1 stycznia 2017 roku zobowiązana jest prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów na zasadach ogólnych.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close