Spółka cywilna

Spółka cywilna

Definicja spółki cywilnej

Spółka cywilna stanowi umowę przedsiębiorców. W wyniku jej zawarcia, przedsiębiorcy zobowiązują się do wspólnego działania w określonym celu. Spółka cywilna nie stanowi odrębnego podmiotu w obrocie gospodarczym.

Umowa spółki

Forma umowy

Umowę spółki musi być zawarta w formie pisemnej. Ważne, aby zawierała co najmniej następujące elementy: nazwę, listę wspólników, przedmiot działalności, wartość i rodzaj wkładu wspólników, a także czas zawarcia umowy.

Umowa spółki cywilnej może zostać zawarta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.

Nazwa spółki

Nazwa spółki może zostać dowolnie określona przez jej wspólników. Musi zawierać skrót sc odnoszący się do formy prawnej spółki oraz imiona i nazwiska wspólników. Nazwiska wspólników nie muszą widnieć w skróconej nazwie spółki. Dzięki temu nie trzeba podawać ich na fakturach.

Dane wspólników

Przy określaniu stron umowy, warto podać dokładne adresy zamieszkania wspólników, numer i serię dowodów osobistych, a także numery NIP.

Przedmiot działania

Ustalenie celu prowadzonej działalności należy do obowiązku wspólników. Najprościej zrobić to wybierając kod lub kody PKD. Ułatwieniem jest wcześniejszy wybór kodów, którego niedoszli jeszcze wspólnicy dokonali przy rejestracji swoich działalności gospodarczych.

Wkłady i aporty

Każda ze stron może wnieś do spółki wkład. Może mieć on formę pieniądza, rzeczy lub praw. Istnieje również możliwość udostępnienia określonego składnika do używania w spółce. Jeśli wspólnicy nie określą wartości wniesionych wkładów, uznaje się je za równe. Wniesione do majątku spółki wkłady (w naturze wraz z przekazaniem prawa własności), w przypadku wystąpienia ze spółki, nie podlegają zwrotowi. Odchodzący wspólnik otrzymuje jedynie pieniężną równowartość wniesionego do majątku spółki wkładu. Jeśli jednak rzecz została przekazana spółce jedynie do używania, podlega ona zwrotowi wnoszącemu.

Udziały

Bez względu na wartość wniesionych wkładów, wspólnicy powinni określić udział każdego z nich w zyskach i stratach spółki. Istnieje zasada mówiąca o tym, że nie można wykluczyć wspólnika z udziału w zyskach, natomiast można zwolnić wspólnika z udziału w stratach. Oczywiście nie można od udziału w stratach zwolnić wszystkich wspólników jednocześnie). Jeżeli tej informacji w umowie zabraknie, przyjmuje się, że każda ze stron ma jednakowy udział zarówno w zyskach jak i w stratach.

Wypłata zysku

Bez zaznaczenia w umowie możliwości wypłaty zaliczkowego udziału w zyskach w trakcie roku,  domyślnie zysk zostanie podzielony i wypłacony wspólnikom dopiero po rozwiązaniu spółki.  Jeśli umowa spółki zawarta została na dłuższy okres, wspólnicy mogą domagać się wypłaty udziału w zyskach dopiero z końcem roku.

W kwestiach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (art. 860-875)

Zakładanie spółki „krok po kroku”

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Fakt spisania umowy spółki cywilnej należy zgłosić do US (właściwego według siedziby spółki) w ciągu 14 dni, w celu zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy również złożyć deklarację PCC-3.

Urząd Gminy lub Urząd Miasta

W następnej kolejności wspólnicy muszą założyć działalności gospodarcze. Aby to zrobić, należy udać się do Urzędu Miasta lub Gminy (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania współwłaściciela) i złożyć tam formularz CEIDG-1.Spółki cywilnej nie można założyć w „jednym okienku”. W praktyce oznacza to wizyty w GUS, US i ZUS.

GUS

Po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kolejnym krokiem jest odwiedzenie Głównego Urzedu Statystycznego. Spółka cywilna jest podmiotem gospodarki krajowej, stąd niezbędne jest otrzymanie przez nią numeru Regon. Tę sprawę w GUS może załatwić jeden ze wspólników, pod warunkiem, że będzie zaopatrzony w umowę spółki oraz zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej wystawione dla poszczególnych wspólników.

Urząd skarbowy

Ponadto w Urzędzie Skarbowym należy złożyć NIP-D i NIP-2 (urząd właściwy ze względu na siedzibę spółki). Potrzebne będą również wpisy do CEIDG, Regon, numer konta bankowego, akt prawny (poświadczający prawo do używania lokalu – siedziby spółki).

Wspólnicy muszą rozliczać osiągnięty dochód w US właściwym na miejsce zamieszkania. Dokonują w nim również zgłoszenia formy opodatkowania, a także określają tryb rozliczania podatku. Muszą też wybrać księgowość swojej spółki, do wyboru mają: KPiR, ryczałt bądź pełną księgowość. Decydując się na KPiR, mogą wybrać niezależnie sposób opodatkowania: skalę podatkową, podatek liniowy, jak również miesięczny bądź kwartalny tryb rozliczania.

Jeśli wspólnicy zdecydują, że chcą był vatowcami, muszą złożyć formularz VAT-R w imieniu spółki, gdyż to ona stanie się płatnikiem podatku VAT.

ZUS

Jeżeli spółka nie zatrudnia pracowników, to przyjmuje się, że płatnikiem składek są wspólnicy (każdy opłaca składki za siebie). Wypełnienie i złożenie wniosku CEIDG-1 oszczędza przedsiębiorcy konieczności rejestrowania się w ZUS jako płatnik składek. Pozostaje jednak obowiązek  złożenia informacji odnośnie płaconych składek. Służy do tego druk ZUS ZZA lub druk ZUS ZUA.

Jeśli spółka zamierza zatrudnić pracowników, konieczne jest dokonanie zgłoszenia spółki jako płatnika składek za osoby zatrudnione (druk ZUS ZPA). Każdego z pracowników należy dodatkowo zgłosić do wszystkich ubezpieczeń (ZUS ZUA) bądź tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA). Deklaracje ZUS DRA składa się osobno za każdego pracownika i wspólnika spółki.

Podsumowanie

W trakcie rejestracji spółka cywilna uzyskuje własny numer REGON i własny NIP. Na fakturach i deklaracji VAT konieczne jest posługiwanie się numerem NIP spółki. Rozliczając podatek, każdy ze wspólników musi posługiwać się swoim NIP. To samo dzieje się przy składaniu dokumentów w ZUS.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close